JAWATAN KOSONG KERAJAAN | JAWATAN KOSONG 2016

HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

INFO: Teknik Mudah Belajar Jawi

Sila klik pada anak panah di slide show diatas untuk melihat tutorial lebih lanjut


  1. BAHAGIAN PERTAMA: PERSEDIAAN MURID MENGGUNAKAN KAEDAH Jawi-BDN(Baca Dengan Nombor)
 • 2. MEMPERKENALKAN HURUF-HURUF TUNGGAL JAWI LANGKAH PERTAMA: Guru hendaklah memperkenalkan huruf tunggal jawi. TEKNIK : Guru boleh menyebut bunyi atau mengeja terlebih dahulu dan murid membaca. PERINGATAN PENTING : Guru hendaklah mengulangi bacaan beberapa kali, murid juga boleh membaca dgn melihat carta ( modul) huruf jawi bersama ejaan rumi 
 • 3. CATATAN PENTING 1. Sistem ejaan jawi ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri ( ← ) 2 . Bil huruf jawi ada 37 huruf. 
 • 4. CARTA HURUF-HURUF TUNGGAL JAWI 
 • 5. PANDUAN RINGKAS. Selepas guru membaca beberapa kali carta huruf tunggal jawi dan murid menyebutnya dengan betul, guru hendaklah memperkenalkan bunyi suku kata terbuka kepada murid dengan cara mengeja ataupun membaca terus bunyi huruf yang bersambung. 
 • 6. ja ji je je ju jo جا جي جي ج جو جو ta ti te te tu to تا تي تي ت تو تو ba bi be be bu bo با بي بي ب بو بو a i e e u o ا اي اي ا او او a i e ẽ u o 
 • 7. za zi ze ze zu zo ذا ذي ذي ذ ذو ذو da di de de du do دا دي دي د دو دو kho khi khe khe khu kho خا خي خي خ خو خو ha hi he he hu ho حا حي حي ح حو حو ca ci ce ce cu co خا خي خي خ خو خو a i e ẽ u o 
 • 8. so si se se su so صا صي صي ص صو صو sya syi sye sye syu syo شا شي شي ش شو شو sa si se se su so سا سي سي س سو سو za zi ze ze zu zo زا زي زي ز زو زو ra ri re re ru ro را ري ري ر رو رو a i e ẽ u o 
 • 9. gha ghi ghe ghe ghu gho غا غي غي غ غو غو á ái áe áe áu áo عا عي عي ع عو عو zha zhi zhe zhe zhu zho ظا ظي ظي ظ ظو ظو tha thi the the thu tho طا طي طي ط طو طو dha dhi dhe dhe dhu dho ضا ضي ضي ض ضو ضو a i e ẽ u o 
 • 10. ka ki ke ke ku ko كا كي كي ك كو كو kha khi khe khe khu kho قا قي قي ق قو قو pa pi pe pe pu po فا في في ف فو فو fa fi fe fe fu fo فا في في ف فو فو nga ngi nge nge ngu ngo غا غي غي غ غو غو a i e ẽ u o 
 • 11. wa wi we we wu wo وا وي وي و وو وو na ni ne ne nu no نا ني ني ن نو نو ma mi me me mu mo ما مي مي م مو مو la li le le lu lo لا لي لي ل لو لو ga gi ge ge gu go ضا ضي ضي ض ضو ضو a i e ẽ u o 
 • 12. nya nyi nye nye nyu nyo ثا ثي ثي ث ثو ثو ya yi ye ye yu yo يا يي يي ي يو يو ha hi he he hu ho ها هي هي ﻫ هو هو va vi ve ve vu vo ؤا ؤي ؤي ؤ ؤو ؤو a i e ẽ u o 
 • 13. NOTA PENTING Guru hendaklah sentiasa menerangkan dan mengingatkan murid bahawa huruf jawi walaupun tunggal(tidak bersambung dengan huruf lain) ia akan membawa empat bunyi yang berlainan. 
 • 14. Contoh: huruf ( ب ) 1. ba = bahagia- بهاضيا 2. bi = terbiasa- تربياسا 3. be = beku - بكو 4. bu = buah - بواه 
 • 15. CONTOH HURUF ( ت ) rujuk muka surat 11 Ta – kita= كي ت Ti – tiada= ت ياد Te- teman= ت من 4. Tu – tuan= ت وان 
 • 16. Contoh: huruf ( ت ) 1. ta = kita - كيت 2. ti = tiada - تياد 3. te = teman - تمن 4. tu = tuan - توان 
 • 17. BEBERAPA CONTOH BUNYI PADA HURUF TUNGGAL JAWI YANG BERUBAH MENGIKUT EJAAN TERTENTU te je de se nge tu ju du su ngu ti ji di si ngi ta ja da sa nga ت ج د س غ 
 • 18. khe ke ge le me khu ku gu lu mu khi ki gi li mi kha ka ga la ma ق ك ض ل م 
 • 19. ne we he ye nye nu wu hu yu nyu ni wi hi yi nyi na wa ha ya nya ن و ﮪ ي ث 
 • 20. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN . (Perlu membiasakan murid dengan bunyi suku kata terbuka ) LANGKAH 1 . Guru boleh menyuruh murid melihat carta suku kata dan cuba mengeja atau membunyikan terus suku kata tersebut. 
 • 21. BEBERAPA CTH PERKATAAN SEBAGAI PANDUAN Huruf ‘Alif ‘ ) ( ا اورغ o rang او o اودغ u dang او u انم e nam ا ẽ ايكور e kor اي e ايبو i bu اي i اكو a ku ا a bunyi cth ejaan rumi Huruf Vokal 
 • 22. Huruf ‘Ba ‘ ( ب ) بولا bo la بو o بورو bu ru بو u بكو be ku ب ẽ بيخا be ca بي e بيرو bi ru بي i بارو ba ru با a bunyi cth ejaan rumi Huruf Vokal 
 • 23. Huruf ‘Ta ‘ ( ت ) H توفي to pi تو o تولي tu li تو u تبو te bu ت ẽ تيكو te ko تي e تيرو ti ru تي i تالي ta li تا a bunyi cth ejaan rumi Huruf Vokal 
 • 24. Huruf ‘Jim ‘ ( ج ) جوجو jo jo جو o جودو ju do جو u جمو je mu ج ẽ جيتي je ti جي e جيوا ji wa جي i جالي ja li جا a bunyi cth ejaan rumi Huruf Vokal 
 • 25. Huruf ‘Ca ‘ ( خ ) خوتا co ta خو o خوبا cu ba خو u خلا ce la خ ẽ خيري ce ri خي e خيكو ci ku خي i خاري ca ri خا a bunyi cth ejaan rumi Huruf Vokal 
 • 26. Huruf ‘Da ‘ ( د ) دوسا do sa دو o دوكو du ku دو u درا de ra د ẽ ديسا de sa دي e ديري di ri دي i دادا da da دا a bunyi cth ejaan rumi Huruf Vokal 
 • 27. Huruf ‘Ra ‘ ( ر ) رودا ro da رو o روسا ru sa رو u رضو re gu ر ẽ ريلا re la ري e ريبو ri bu ري i راتو ra tu را a bunyi cth ejaan rumi Huruf Vokal 
 • 28. Huruf ‘Sin ‘ ( س ) سويا so ya سو o سوسو su su سو u سرو se ru س ẽ سيبر se bar سي e سيكو si ku سي i ساتو sa tu سا a bunyi cth ejaan rumi Huruf Vokal 
 • 29. Huruf ‘Pa ‘ ( ف ) فوكوق po kok فو o فولا pu la فو u فتا pe ta ف ẽ فيراق pe rak في e فيلو pi lu في i فاضي pa gi فا a bunyi cth ejaan rumi Huruf Vokal 
 • 30. LANGKAH KEDUA. Selepas menguasai langkah satu, seterusnya guru hendaklah memperkenalkan bunyi satu suku kata dalam ejaan jawi: Cadangan latihan boleh mengeja atau membaca terus . CONTOH-CONTOF PERKATAAN SATU SUKU KATA. تاو تاي tau tai باو باي bau bai او اي au ai 
 • 31. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. Kalau = كا لاو Lebai = ل باي Lantai = لن تاي Atau = ا تاو Gulai = ضولاي 
 • 32. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA. ساو ساي sau sai داو داي dau dai خاو خاي cau cai جاو جاي jau jai 
 • 33. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. 1 . Kedai = ك داي 2. Risau = ري ساو 3. Kucai = كوخاي 4. Harimau = هاري ماو 5. Badai = با داي 
 • 34. 6. Pisau فيساو = 7. Risau = ري ساو 8 . Kerbau = كر باو 
 • 35. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA ضاو ضاي gau gai كاو كاي kau kai فاو فاي pau pai غاو غاي ngau ngai 
 • 36. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. 1. Bangau = با غاو 2. Sungai = سو غاي 3. Ah Kau = اه كاو 
 • 37. 4. sampai = سم فاي 5. Engkau = اغ كاو 6. Pakai = فاكاي 7. Sebagai = سبا ضاي 
 • 38. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA هاو هاي hau hai واو واي wau wai ناو ناي nau nai ماو ماي mau mai لاو لاي lau lai 
 • 39. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. 1. Pulau = فو لاو 2. Lalai = لا لاي 3. Ramai = را ماي 4. Anai-anai = ٢ ا ناي 5. Kalau = كا لاو 6. Buai = ب واي 7. Wahai = وا هاي 
 • 40. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA.( Tertutup) jang jing jung جغ جيغ جوغ tang ting tung تغ تيغ توغ bang bing bung بغ بيغ بوغ 
 • 41. rang ring rung رغ ريغ روغ cang cing cung خغ خيغ خوغ 
 • 42. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS . 1. Datang = دا تغ 2. Untung = اون توغ 3. Butang = بو تغ 4. Bujang = بو جغ 5. Anjung = ان جوغ 
 • 43. 6. Loceng = لو خيغ Kucing = كو خيغ Goreng = ضو ريغ 9. Burung = بو روغ 
 • 44. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) nang ning nung نغ نيغ نوغ kang king kung كغ كيغ كوغ pang ping pung فغ فيغ فوغ sang sing sung سغ سيغ سوغ 
 • 45. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS . 1. Musang = مو سغ 2. Gasing = ضا سيغ 3. Lapang = لا فغ 4. Kampung = كام فوغ 5. Tukang = تو كغ 6. Berenang = بر نغ 
 • 46. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) lat lit lut لت ليت لوت jat jit jut جت جيت جوت bat bit bot بت بيت بوت at it ut ات ايت ا وت 
 • 47. pat pit put فت فيت فوت kat kit kut كت كيت كوت 
 • 48. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. 1 . Pejabat = فجا بت 2. Ubat = او بت 3. Terbit = تر بيت 4. Bulat = بو لت 5. Kulit = كو ليت 
 • 49. 6. Balut = با لوت 7. Sakit = سا كيت 8. Bukit = بو كيت 9. Takut = تا كوت 10. Cepat = خ فت 
 • 50. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) تم تيم توم tam tim tum بم بيم بوم bam bim bum ام ايم اوم … am … .im … ..um 
 • 51. نم نيم نوم nam nim num كم كيم كوم kam kim kum 
 • 52. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS . 1. Ketam = ك تم 2. Atom = ا توم 3. Hakim = حا كيم 4. Enam = ا نم 5. Tanam = تا نم 
 • 53. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) خه خيه خوه cah cih cuh جه جيه جوه jah jih juh ته تيه توه tah tih tuh به بيه بوه bah bih buh اه ايه اوه … .ah … ..ih … .uh 
 • 54. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. 1. Lebih = ل بيه 2. Putih = فو تيه 3. Patah = فا ته 4. Patuh = فا توه 5. Wajah = وا جه 6. Tujuh = تو جوه 7. Pecah = ف خه 
 • 55. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) سه سيه سوه sah sih suh ره ريه روه rah rih ruh ده ديه دوه dah dih duh 
 • 56. فه فيه فوه pah pih puh غه غيه غوه ngah ngih nguh 
 • 57. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. 1. Sudah = سو ده 2. Sedih = س ديه 3. Aduh = ا دوه 4. Marah = ما ره 5. Suruh = سو روه 6. Susah = سو سه 7. Mudah = مو ده 8. Lumpuh = لوم فوه 9. Suluh = سو لوه 
 • 58. CONTOH-CONTOF PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) يه ييه يوه yah yih yuh مه ميه موه mah mih muh له ليه لوه lah lih luh ضه ضيه ضوه gah gih guh كه كيه كوه kah kih kuh 
 • 59. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS . 1. Berapakah = برافا كه 2. Kukuh = كو كوه 3. Pulih = فو ليه 4. Gigih = ضي ضيه 5. Payah = فا يه 6. Puyuh = فو يوه 7. Penuh = ف نوه 8. Putih = فو تيه 
 • 60. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) سف سيف سوف sap sip sup خف خيف خوف cap cip cup تف تيف توف tap tip tup اف ايف اوف ap ip up 
 • 61. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. 1. Kutip = كو تيف 2. Tutup = تو توف 3. Atap = ات ف 4. kicap = كي خف 5. Ucap = او خف 6. Siap = س ياف 7. Asap = ا سف 8. Cip = خيف 9. Sup = سوف 
 • 62. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) تن تين تون tan tin tun بن بين بون ban bin bun ان اين اون an in un 
 • 63. من مين مون man min mun كن كين كون kan kin kun 
 • 64. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS . 1. Hutan = هو تن 2. Sabun = سا بون 3. Beban = ب بن 4. Sukan = سو كن 5. Tin = تين 6. Tuan = ت وان 7. Puan = ف وان 8 . Santun = سن تون 
 • 65. CONTOH-CONTOF PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) ين يين يون yan yin yun هن هين هون han hin hun فن فين فون pan pin pun لن لين لون lan lin lun 
 • 66. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. 1. Bulan = بو لن 2. Papan = فا فن 3. Pen = فين 4. Sopan = سو فن 5. Walaupun = والاو فون 6. Ampun = ام فون 
 • 67. 7. Telan = ت لن 8. Bahan = با هن 9. Tahan = تا هن 10. Mohon = مو هون 
 • 68. سل سيل سول sal sil sul بل بيل بول bal bil bul ال ايل اول al il ul 
 • 69. فل فيل فول pal pil pul ضل ضيل ضول gal gil gul غل غيل غول ngal ngil ngul 
 • 70. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. 1. Bil = ب يل 2. Sesal = س سل 3. Soal = سوء ال 4. Bisul = بي سول 5. Sanggul = سغ ضول 6. Tebal = ت بل 7. Sampul = سم فول 8. Pukul = فو كول 
 • 71. BAHAGIAN KEDUA PENGENALAN DAN PENERANGAN TEKNIK CEPAT MEMBACA JAWI KAEDAH Jawi BDN(Baca Dengan Nombor) 
 • 72. Pengenalan Jawi BDN : rujuk m/s 40-41 1. BDN bermaksud Baca Dengan Nombor , iaitu bunyi suku kata dalam tulisan jawi mengikut bilangan huruf jawi yang perlu dieja bagi membentuk suku kata samada terbuka , tertutup, diftong dan sebagainya. 
 • 73. Sebelum menggunakan kaedah Jawi BDN para pelajar perlu mengetahui bunyi suku kata dengan betul. 3. Sebagai contoh perkataan : بوكو (buku) ada 4 huruf jawi, untuk mengeja perkataan tersebut pelajar boleh cuba meneka berapakah bilangan huruf yang perlu dieja terlebih dahulu, sekiranya pelajar memilih 2 huruf pertama ( بو ) kemungkinan suku kata tersebut berbunyi BU atau BO, dan 2 huruf kedua ( كو ) kemungkinan bunyi KO atau KU. 
 • 74. 4. Jika pelajar memilih 2 (huruf) & 2 (huruf) ini bererti perkataan tersebut kemungkinan berbunyi BUKU @ BOKO @ BOKU @ BUKO dan bunyi yang betul ialah BUKU PERINGATAN PENTING 1. Pelajar perlu cuba meneka bilangan huruf jawi, berapakah bilangan huruf yang perlu dieja terlebih dahulu, bilangan huruf mestilah bermula dengan 1 huruf dan seterusnya 2 atau 3 atau 4 huruf . Pelajar juga perlu mengetahui satu huruf tunggal jawi ada 4 bunyi yang berlainan 
 • 75. Contoh perkataan “ Buku” ( ( بوكو dieja dgn kaedah Jawi BDN rujuk m/s41 2-2-2-2 ممبوكوكن Membukukan 2-2-2-1 دبوكوكن Dibukukan 2-2-2 بوكوكن Bukukan 2-2 بوكو Buku Kaedah Jawi BDN(←) Ejaan Jawi Ejaan Rumi 
 • 76. Contoh perkataan “LARI” ( لاري ) dieja dgn kaedah Jawi BDN rujuk m/s41 2-1-2-1 فلارين Pelarian 2-2-2 لاريكن Larikan 2-2-2-1 ملاريكن Melarikan 2-2-2-1 دلاريكن Dilarikan 2-2-1 فلاري Pelari 2-2 لاري Lari Kaedah Jawi BDN(←) Ejaan Jawi Ejaan Rumi 
 • 77. Semua bunyi perkataan dalam ejaan jawi mestilah mengikut sebutan dalam ejaan rumi . Namun begitu terdapat perkataan dalam tulisan jawi jika dieja, tidak sama dengan bunyi ejaan rumi oleh itu bunyi yang betul ialah mengikut ejaan dalam rumi.. CONTOH : Perkataan “pensil ( فينسيل ) Jika dieja dengan huruf jawi berbunyi “ Pinsil tetapi sebutan dalam ejaan rumi perkataan tersebut berbunyi “pensil” , oleh itu sebutan yang tepat mestilah mengikut sebutan rumi 
 • 78. Para pelajar juga perlu mengetahui tulisan jawi ada mempunyai “ Perkataan Pinjaman Bahasa Arab dan Inggeris”, Semua penerangannya akan dinyatakan pada Bab yang seterusnya Bilangan huruf jawi untuk satu perkataan tidak semestinya sama dengan bilangan huruf-huruf rumi. Contoh ; ماكن ( ada 4 huruf) tetapi ejaan rumi “makan”( ada 5 huruf. ) 
 • 79. BEBERAPA MAKLUMAT PENTING MENGGUNAKAN KAEDAH Jawi BDN : Pelajar perlu mengetahui beberapa maklumat berkenaan beberapa pungsi penggunaan huruf tunggal jawi sebagai contoh: 1 . Huruf د (Dal) “Penerangannya” Jika berada di hadapan perkataan kebiasaanya berbunyi “DI” tetapi jika ia berada di belakang ia berbunyi “ Da” . Contoh : “da” = اد (ada) Contoh : “di” = دجاديكن (dijadikan)
 • 80. Ejaan jawi tidak terdapat huruf besar. Ejaan jawi juga mempunyai tanda bacaan dan imbuhan. Perkataan jawi hendaklah dieja bermula dari kanan ke kiri (←) 
 • 81. Beberapa contoh perkataan jawi dan cara mengeja mengikut kaedah Jawi BDN (Perkataan suku kata terbuka dan tertutup) بوكو 2 - 2 ( كو ) ( بو ) Buku بارو 2 - 2 ( رو ) ( با ) Baru Perkataan jawi Sebutan Jawi BDN ← Sebutan rumi 
 • 82. كريتا 2 : 2 : 1 ( تا ) ( ري ) ( ك ) Kereta فكرجاءن 2 2 2 1 ( ءن ) ( جا ) ( كر ) ( ف ) Pekerjaan باخ 1: 2 ( خ ) ( با ) Baca 
 • 83. Beberapa contoh perkataan jawi dan cara mengeja mengikut kaedah Jawi BDN: ( Perkataan suku kata terbuka dan tertutup) هريماو 3 - 2 - 1 ( ماو ) ( ري ) ( ﻫ ) Harimau اديق 3 - 1 ( ديق ) ( ا ) Adik برجواغ 3 - 1 - 2 واغ ) ( ج ) ( بر ) Berjuang مغهانتر 2 - 3 - 2 ( تر ) ( هان ) ( مغ ) Menghantar ناماث 1 - 2 - 2 ( ث ) ( ما ) ( نا ) Namanya Perkataan jawi Sebutan Jawi BDN ← Sebutan rumi 
 • 84. LATIHAN PENGUKUHAN. 1 ( suku kata terbuka dan tertutup ) Merumikan perkataan. Jawi dengan Kaedah Jawi BDN, langkah pertama meneka nombor yang sesuai , langkah kedua memastikan bunyi yang dieja mengikut sebutan rumi. ← 1. ___________________ بيرو (2 - 2 ) 2. ___________________ دادو ( 2 - 2 ) 3. ___________________ هاتي ( 2 - 2 ) 4. ___________________ باف ( 1 - 2 ) 
 • 85. 5. ___________ دتوبا ( 2 - 2 - 1 ) 6. ___________ مغات ( 1 - 2 - 1 ) 7. ___________ بوروغ ( 3 - 2 ) 8. ___________ بلاير ( 2 - 2 - 1 ) 9. ___________ ضمبيرا ( 2 - 2 - 2 ) 10. ___________ فرضي ( 2 - 2 ) 
 • 86. LATIHAN PENGUKUHAN. 2 ( suku kata terbuka dan tertutup ) Merumikan perkataan. Jawi dengan Kaedah Jawi BDN, langkah pertama meneka nombor yang sesuai , langkah kedua memastikan bunyi yang dieja mengikut sebutan rumi. ← 1. __________ كزو ( 2 - 1 ) 2. __________ ممبلي ( 2 - 1 - 2 ) 3. __________ سلساي (3 - 1 - 1 ) 
 • 87. 4. ____________ كلادي ( 2 - 2 - 1 ) 5. ____________ بيستاري ( 2 - 2 - 3 ) 6. ____________ لاضو ( 2 - 2 ) 7. _____________ ساوداري ( 2 - 2 - 3 ) 8. _____________ ناسي (2-2) 9. ______________ سنجات (1-2-2) 10. _____________ اداله (2-2-1) 
 • 88. LATIHAN PENGUKUHAN. 3 (suku kata tertutup ,terbuka diftong ) Merumikan perkataan. Jawi dengan Kaedah Jawi BDN, langkah pertama meneka nombor yang sesuai , langkah kedua memastikan bunyi yang dieja mengikut sebutan rumi. 
 • 89. MERUMIKAN TEKS JAWI : ضولي ساي اد ضولي باتو ضولي ساي بارو ضولي ساي ورنا بيرو _______ _______________________ _______________________ _______________________ 
 • 90. رومه بارو ابو بارو بلي رومه رومه ابو رومه باتو رومه ابو ورنا اوغو دان هيجاو رومه ابو جوض اد تغض باتو باف دان ايبو داتغ كرومه ابو ابو ساغت سوك هاتي 
 • 91. BAB DUA CARA MENGEJA PERKATAAN PINJAMAN BAHASA ARAB KAEDAH Jawi BDN. PENDAHULUAN: Perkataan pinjaman bahasa arab ialah perkataan arab tetapi telah dipinjam kedalam bahasa melayu, ia terbahagi kepada 2 iaitu  
 • 92. Perkataan bahasa arab yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dieja dalam jawi mengikut sebutan Bahasa Melayu. CONTOH : zikir izin ذيكير ايذين sabun kertas سابون كرتس 
 • 93. Perkataan pinjaman bahasa arab yang dikekalkan ejaannya adalah perkataan yang terdapat dalam Al-Quran, CONTOH : ihsan ikhlas takwa احسان ا خلاص تقوى zakat solat ibadat زكاة صلاة عبادة 
 • 94. PANDUAN PENTING PENGGUNAAN Kaedah Jawi BDN untuk mengeja perkataan pinjaman tersebut. Langkah Pertama Pelajar perlu mengetahuai bahawa perkataan bahasa arab asalnya mempunyai baris , untuk ejaan jawi (huruf tunggal) pelajar mesti cuba membunyikan dengan 4 bunyi yang bersamaan dengan “a” “i” “u” dan mati (iaitu dieja dua huruf serentak) ” KESIMPULAN Kelebihan dapat membaca perkataan arab akan lebih memudahkan membaca perkataan pinjaman Bahasa Arab. 
 • 95. CONTOH PERKATAAN PINJAMAN BAHAS ARAB محمد = 2(mad)* 1(ha) * 1(mu) =Muhammad حسنه = 2(nah) * 2 (has) = Hasnah PERINGATAN PENTING : Pelajar hendaklah cuba meneka bilangan huruf yang perlu dieja, bermula dengan satu huruf . Sekiranya pelajar memilih satu huruf tunggal untuk dieja pelajar mestilah membaca dengan bunyi yang bersamaan dengan “a” “ i “ “ u “ 
 • 96. CONTOH- CONTOH PERKATAAN PINJAMAN BAHASA ARAB . 1. شكور 3 ( kur) 1 (syu) = Syukur 2. علمو 2 ( mu ) 2 ( il ) = ilmu 3. عبدالله 4 (l lah ) 1 ( du ) 2 ( Ab ) = Abdullah 4. قرءان 3 ( an ) 2 ( Qur ) = Quran 5. حمزة 2 ( zah ) 2 ( Ham) = Hamzah 6. تلاوة 2 ( wah) 2 ( la) 1 ( ti ) = Tilawah 7. رحمة 2 (mat) 2 ( rah ) = Rahmat 
 • 97. CATATAN Selain dari contoh-contoh di atas kebiasaannya nama orang, nama khas banyak menggunakan perkataan arab seperti Muhammad ( محمد ) Umar ( عمر ) Aminah ( امينة ) Syarifah ( شريفة ) Syariat ( شريعة ) dan lain-lain. 
 • 98. BAB TIGA CARA MENGEJA PERKATAAN PINJAMAN BAHASA INGGERIS KAEDAH Jawi BDN. PENDAHULUAN: Perkataan pinjaman Bahasa Inggeris dan bahasa Eropah yang lain terdiri dari 3 jenis gaya penulisanya: 
 • 99. Perkataan yang terdiri daripada dua atau lebih suku kata hendaklah dieja berdasarkan ejaan tulisan rumi contoh: Subsidi سوبسيدي di(2) Si (1) Sub(3) Virus ؤيروس rus (3) vi (2) Burger بورضر ger(2) Bur(3) Batalion باتاليون on(3) li ( 1) ta(2)ba (2) 
 • 100. Perkataan yang terdiri daripada satu sukukata hendaklah dieja berdasarkan sebutan . Contoh : Teks volt تيكس ( 4 ) ؤول ت 4 ) 
 • 101. Perkataan yang ditulis dalam bahasa Inggeris hendaklah dieja mengikut bunyi sebutan. Contoh : CATATAN 1 : Untuk mengeja perkataan pinjaman Bahasa Inggeris juga menggunakan kaedah yang sama, iaitu cuba meneka bilangan huruf yang perlu dieja. CATATAN 2 : Bunyi untuk perkataan pinjaman Bahasa Inggeris adalah sama seperti bunyi ejaan rumi. University of Cambridge snorkling يونيؤرسيتي اوفكيمبريج ( 3 ) ( 1)( 3 ) ( 3) (2) ( 2 ) (2 )(2 ) (2) سنور كليغ ( 3 ) ( 1 ) ( 3 ) (1) 
 • 102. MAKLUMAT TAMBAHAN KAEDAH PENULISAN JAWI DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA(DBP) Sebahagian contoh-contoh kaedah penulisan jawi dari “KAEDAH MENGEJA JAWI DBP” 
 • 103. Hukum ك dan ض Bunyi “Ka” dan “ Ga” di akhir suku kata tidak ada huruf alif ( ا ) suka saka baka laga hingga moga سوك ساك باك لاض هيغض موض ك ض 
 • 104. PERKATAAN – PERKATAAN TRADISI Maksud perkataan tradisi ialah perkataan yang dikekalkan ejaan lama(ZABA) Carta sebahagian dari ejaan jawi Tradisi apa lima dia maka itu اي ليم دي مك ايت apa ada pada kita jika اف اد فد كيت جك 
 • 105. Nota 1. Bagi perkataan tradisi pelajar dinasihatkan menghafaz Terus bunyi ataupun boleh juga menggunakan Kaedah Jawi BDN. binti dari syurga demikian manusia بنت دري شرض دمكين ماءنس dan ini bin daripada kepada دان اين بن درفد كفد 
 • 106. Contoh membaca perkataan jawi dengan Modul Jawi BDN rujuk m/s 60 Perkataan : ماتي ( 2,2) ← Rujuk modul m/s…. ma mi me me mu mo ما مي مي م مو مو ta ti te te tu to تا تي تي ت تو تو 
 • 107. Perkataan : موتو (2,2) ← Rujuk modul m/s…. ma mi me me mu mo ما مي مي م مو مو ta ti te te tu to تا تي تي ت تو تو 
 • 108. Perkataan : ماتيكن (2,2,2) ← Rujuk modul m/s ma mi me me mu mo ما مي مي م مو مو ta ti te te tu to تا تي تي ت تو تو كن كين كون kan kin kun 
 • 109. ملاكوكن (2,2,2,1) ← Rujuk modul m/s…. me mu mi ma م la li le le lu lo لا لي لي ل لو لو ka ki ke ke ku ko كا كي كي ك كو كو كن كين كون kan kin kun 
 • 110. Contoh jadual dari Modul Jawi BDN CARTA SUKU KATA TERBUKA. ja ji je je ju jo جا جي جي ج جو جو ta ti te te tu to تا تي تي ت تو تو ba bi be be bu bo با بي بي ب بو بو a i e e u o ا اي اي ا او او a i e ẽ u o 
 • 111. Latihan merumikan perkataan jawi dgn Modul 2,2 (←) جاتي 2,2 (←) ايبو 2,2 (←) اوبي 2,2 (←) باتو 
 • 112. CARTA SUKU KATA TERBUKA CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA. (tertutup ) cang cing cung خغ خيغ خوغ jang jing jung جغ جيغ جوغ tang ting tung تغ تيغ توغ bang bing bung بغ بيغ بوغ ja ji je je ju jo جا جي جي ج جو جو ta ti te te tu to تا تي تي ت تو تو ba bi be be bu bo با بي بي ب بو بو a i e e u o ا اي اي ا او او a i e ẽ u o 
 • 113. 2,1(←) تبيغ 3,2(←) تابوغ 2,2(←) بوجغ 2,2(←) باتغ 2,1(←) ابغ 
 • 114. Latihan Kendiri (1) : meneka nombor ( ← ) 1. بوغكوسن (←)__,__,__, ► bung,ku,san كاروغ (←)__,__ ►ka,rung سباضايث (←)__,__,__,__ ►se,ba,gai,nya سلساي (←)__,__,__ ►se,le,sai كاميرا (←)__,__,__, ►ka,me,ra وجودكن (←)__,__,__, ►wu,jud,kan بضيتوله (←)__,__,__,__ ►be,gi,tu,lah محمد (←)__,__,__, ►Mu,ham,mad داسيغكن (←)__,__,__,___ ►di,a,sing,kan 
 • 115. Latihan Kendiri 2 : (merumikan) بوليهكه ► _____________2,3,2(←) باخاءن ► _____________2,2,2(←) كمنترين ► _____________2,1,1,2,1(←) منداتغكن ► _____________,2,2,2,2(←) فلاجرن ► _____________,2,1,2,1(←) ففريقساءن ► _____________,2,2,3,1,1(←) ساودارا ► _____________,2,,2,3(←) كران ► _____________,1,2,1(←) 
 • 116. pe ke ge le me pu ku gu lu mu pi ki gi li mi pa ka ga la ma ف ك ض ل م ra ri re re ru ro را ري ري ر رو رو a i e ẽ u o ne we he ye nye nu wu hu yu nyu ni wi hi yi nyi na wa ha ya nya ن و ﮪ ي ث 
 • 117. LATIH –TUBI KAEDAH JAWI BDN UTK SUKU KATA TERBUKA , TERTUTUP & BERIMBUHAN DAN LATIHAN MENGEJANYA DGN TEKNIK NOMBOR 
 • 118. اي + فل _______( ايفل ) را + سا + ث _____( راساث ) دا + لم _______( دالم ) نا + ءيق _____( ناءيق ) فا + ضي _____( فاضي ) دا + دو ______( دادو ) 


Perhatian: SILA KONGSI INFO INI DAN JAGAN LUPA LIKE AND SHARE.. TQ

  PLEASE LIKE ME ON FACEBOOK.